มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เอสโตเนีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 4,000 4,000 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 152 10,373,374 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 1,667 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 1,253,640 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 241,313 234,418
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 30,681 31,210 125,304
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 801 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,794,644 8,782,417 1,018,226
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 19,248,669 28,726,666
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 10,845,624 5,514,817 3,074,229
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 894,703 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 784
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,334,038 242,836 2,974,865
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 272,303 87,744 341,094
40 ยางและของทำด้วยยาง 215,003 205,639 257,575
42 เครื่องหนัง 939,106 33,446 328,883
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 1,175,429 1,248,678 2,437,100
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 63,686 2,037 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,494 14,463 3,244
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 79,094 4,685 4,070
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 34,738 8,648
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 1,893 1,893
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 9,751 16,594 7,155
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 69,361 41,856 5,007
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 418,803 80,316 73,006
64 รองเท้า 0 0 1,747
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 1,004 0 10,343
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 212,400 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 430 0 104,501
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 8,401 11,695 4,066
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 33
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 161,211 295,933 509,756
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 0 813
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 1,408,276
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 3,511,451 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 6,680 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 659 899 33,618
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,300,497 2,105,055 571,886
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 8,508,417 11,402,955 8,360,996
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 8,907,118 8,333,112 7,193,641
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 684,926 784,800 435,157
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 0 5,367
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 18,874 52,928 30,783
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 568,067 461,577 895,533
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 3,072 0 0
รวม 39,882,885 74,074,981 59,188,683
หน่วย : บาท