มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อียิปต์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 144,886 0 102,289
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 1,989,527 0 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 1,946,278 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 3,515,228 0 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 8,734 937,541 194,281
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 462,186 0 26,001
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 0 291
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 988 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 0 2,184
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 589 0 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 277,200 1,726,086 3,067,698
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 2,307,169 1,548,252 1,678,000
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 9,218 0 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 836,110 1,672,844 10,468,581
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 55,133,415 109,059,261 4,439,629
31 ปุ๋ย 0 0 1,292,725
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 101 60 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 75,844 98,938 27,978
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 3,611,238
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 4,456,409 353,339 163,078
40 ยางและของทำด้วยยาง 17,455 0 14,529
42 เครื่องหนัง 2,634 0 8,261
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,182 172,622 5,658
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 93,293 10,628 33,346
52 ฝ้าย 0 6,510,578 111,297
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 2,561 0 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 0 1,247
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 623,438 439,879 1,548,242
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 150 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 2,584 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 413,976 436,554 577,981
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 93,791 71,373 129,978
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 885,857 1,092,249 774,705
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 5,538 0 0
64 รองเท้า 3,241 0 3,233
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 675 0 0
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 68 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 716,895 0 4,992
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 28,047
70 แก้วและเครื่องแก้ว 1,263,676 0 101,299
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 11,988,936 11,340,472 7,205,317
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 675 5,849 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 127,619 62,290
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 675 0 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 371 0 4,513
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 421,693 8,799 390,238
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 6,882,098 5,731,858 6,159,693
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 163,656 191,543 214,144
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 326,683 2,210 50,700
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 0 4,176
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 1,013 8,096 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 4,326,389 431,713 1,475,310
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 8,895
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 338 0 648
รวม 97,453,423 143,928,363 43,992,712
หน่วย : บาท