มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เอธิโอเปีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 71,049 49,996 68,806
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 0 61,323
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 7,900 8,543 4,607
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 759,863 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,369 1,067 1,652
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 2,865 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 0 1,175
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 229 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 56,048 29,235 214,026
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 115,328 62,366 28,292
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 2,025 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 16,849 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 41,901 89,406
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 23,065,898
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 1,593
รวม 268,772 957,861 23,536,778
หน่วย : บาท