มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฟิจิ / ฟีจี

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 9,638,737 6,829,626
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 2,451 3,626,530 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 233 987 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 233 150 198
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 235 245
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 6,479 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 8,040
รวม 9,396 13,266,639 6,838,109
หน่วย : บาท