มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (มัลบีนัส)

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 7,128,923
รวม 7,128,923
หน่วย : บาท