มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะแฟโร

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 สิงหาคม 2564
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 6,686 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 644
รวม 6,686 644
หน่วย : บาท