มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กาบอง

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 4,192
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 3,059
72 เหล็กและเหล็กกล้า 4,252,234 0
รวม 4,252,234 7,251
หน่วย : บาท