มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เกิร์นซีย์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 658 88 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 162,730 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 19,389 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 52,078 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 3,471
รวม 234,855 88 3,471
หน่วย : บาท