มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กานา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 219,323 1,164,314
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 0 10,088
10 ธัญพืช 0 3,385 2,050
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 44,650 24,757
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 7,309,757 2,441,734
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 0 1,132
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 7,015 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 69,177 230,213 1,675
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 10,637
42 เครื่องหนัง 1,325 1,976 1,642
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 792,176 57,431 0
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 90,630 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,872 1,991 1,790
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 15,000
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 10,000
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 12,702,452 19,254,624 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 8,500
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 20,063
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 4,264 4,500
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 32,921 0 7,406
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 0 7,000
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 4,250 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 29,967
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 9,500
รวม 13,702,818 27,127,614 3,771,755
หน่วย : บาท