มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ยิบรอลตาร์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 987 3,788 328
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 494 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 1,978 0
รวม 987 6,260 328
หน่วย : บาท