มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กรีนแลนด์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 20,512,039 21,271,917
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,063,780 74,244 483,655
รวม 2,063,780 20,586,283 21,755,572
หน่วย : บาท