มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แกมเบีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 294 293
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 3,000 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 22,500 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 2,019,851
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 45,373
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 3,098 0
รวม 28,892 2,065,517
หน่วย : บาท