มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กินี

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 1,635,414 2,364,887 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 6,500 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 377
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 6,637
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 228
42 เครื่องหนัง 1,598 0 5,202
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 0 1,057
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 619 2,072
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 0 76
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 45,230
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 753
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 4,715
64 รองเท้า 0 0 10,337
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 0 6,111
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 0 188
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 377
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 0 76
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 42,000 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 2,342,716 0 2,080,800
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 14,551,377 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 792
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 5,207
รวม 18,531,105 2,414,006 2,170,235
หน่วย : บาท