มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อิเควทอเรียลกินี

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 สิงหาคม 2564
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 969,577,347 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 7,993
รวม 969,577,347 7,993
หน่วย : บาท