มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กรีซ

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 5,000 0 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 839 1,806,570 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 200,140 0 657,337
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 47,209 9,977
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 97,136 91,287 25,333
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 548,535 0 2,826,396
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 160,541 0 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 64,046 42,607 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 155,716 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 13,533,962 6,927,514 822,750
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 349,077 357,891 356,729
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 60,687,930 409,286 11,099,387
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 5,632 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 0 74,474
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 0 4,713,204
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 8,534,604 10,965,504 687,701
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 7,344 17,202 4,077
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 11,868,574 40,922,554 64,529,998
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 8,003,446 13,294,753 6,242,405
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 6,826 1,074,268 141,290
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 336,229 663,440 60,358
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 0 1,499
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 650,230 938,109 1,377,921
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 3,815,139 568,479 1,947,272
40 ยางและของทำด้วยยาง 162,021 586,759 0
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 18,668,314 19,793,003 6,168,654
42 เครื่องหนัง 17,278 0 6,423
47 เยื่อไม้ 88,722,954 79,928,853 63,507,094
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 14,580 0 5,807
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 159,186 191,336 77,342
52 ฝ้าย 0 10,303 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 3,320 289,677 1,439
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 53,413 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 17,776 80,415 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 64,585 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 220,462 346,159 287,416
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 145,552 47,178 21,144
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 81,005 111,013 802
64 รองเท้า 32,271 798,245 3,554
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 1,169 2,407
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 3,959,838 530,075 2,138,310
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 1,392 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 0 131
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 5,707 33,553 9,053
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 264,988 434,764 155,139
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 48,726,105 61,202,304 54,240,964
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 2,746,741 6,672,261 23,034,130
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 5,606 1,286 2,712
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,140,550 1,398,129 337,577
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 25,902,646 7,709,792 37,912,363
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,994 112,766 1,647,566
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 23,273 2,974,926 1,204,557
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 5,300 0 309,845
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 8,918 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 17,096 7,453 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 66,517 4,940 38,903
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 699 0 4,011
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 120,524 0
รวม 300,987,009 261,797,580 286,695,451
หน่วย : บาท