มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กวม

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 140 280 2,104
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 561
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 85,009
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 14,031 0 0
รวม 14,171 280 87,674
หน่วย : บาท