มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กายอานา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 192,850 322,906 291,526
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 482,867 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 537 216 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 7,546,858 7,870,135 1,788,312
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 0 8,716
รวม 8,223,112 8,193,257 2,088,554
หน่วย : บาท