มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เฮติ

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 97,722 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 90,317 48,723 563,244
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 8,241 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 13,389,173 43,930,296 24,131,079
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 35,859 0
รวม 13,487,731 44,112,600 24,694,323
หน่วย : บาท