มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อิสราเอล

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 67,445 193,821
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 8,695 0 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 10,054 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 82,466 68,015
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 1,629,433 0 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 186,187 49,513 0
10 ธัญพืช 0 24,255 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 3,758 7,467 68,413
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 11,798 138,332 1,158,967
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 550,326 1,533,915 325,378
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 9,868 0 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 4,423,246 6,403,695 8,849,985
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 1,857,590 100,365 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 17,225,526 80,668,813 78,786,725
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 1,091,680 780,961 1,101,740
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 6,064 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 1,233,230 0 91,749
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 406,717 31,850 6,735
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 20,426,210 33,037,960 40,753,360
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 13,440,102 6,351,014 5,684,651
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 21,558,113 32,054,856 25,192,523
31 ปุ๋ย 6,404,137 16,647,091 192,303,492
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 681,554 3,153,588 1,348,715
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 3,284,886 4,358,530 1,510,260
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 38,773 148,085 148,047
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 102,758 95,234 74,827
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 0 10,833
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 35,986,774 34,633,198 47,080,777
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 44,767,221 34,868,683 26,486,107
40 ยางและของทำด้วยยาง 314,980 338,639 1,132,234
42 เครื่องหนัง 2,679,217 4,234,729 26,252,074
47 เยื่อไม้ 11,841,327 9,711,801 10,045,225
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 337,934 54,515 108,466
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 229,286 165,540 1,550,882
52 ฝ้าย 1,050 14,090,234 42,520,592
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 150,938 1,822 1,586,847
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 623,461 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 3,287,757 1,685,285 8,428,851
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 89,841 863,977 53,898
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 29,810 5,328 24,740
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 128,971 75,802 127,149
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 525,624 538,313 327,269
64 รองเท้า 14,057 0 1,187
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 301,982 2,608,119 4,247,100
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 153,976 171,475 133,062
70 แก้วและเครื่องแก้ว 2,143,219 833,512 95,014
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 270,590,359 201,129,974 159,709,582
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 1,021,145
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 10,612,694 9,180,408 13,798,755
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 42,276 5,000 30,257
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 0 9,169 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 4,786,272 2,879,818 7,246,386
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 26,098,208 18,869,694 26,666,556
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,202,671 7,382,185 1,830,984
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 113,968,895 41,492,756 27,185,394
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 356,298,122 513,014,949 861,953,908
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 87,334 0 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 357,282 84,441 1,057,179
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 4,435,993 6,464,821 42,283,660
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 3,332,840 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 145,718,693 304,351,241 86,029,685
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 244,497 1,339 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 3,962 15,100
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 1,082,639 657,895,791 146,358,333
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,287,485 170,141 963,021
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 17,498 34,971 8,034
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 343,586 467,975 1,550,992
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 13,723 0 0
รวม 1,139,079,618 2,054,694,621 1,905,588,681
หน่วย : บาท