มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไอล์ออฟแมน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ สิงหาคม 2564
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 29,434
รวม 29,434
หน่วย : บาท