มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อินเดีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 5,000
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 1,025,566,752 655,526,429 157,699,861
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 13,619,144 3,718,814 94,514
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 1,545,904 1,421,611 2,710,087
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 973,248 144,907 950,386
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 15,152,225 25,558,941 10,913,937
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 6,322,084 2,073,881 2,424,122
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 282,968,155 367,184,142 225,104,235
10 ธัญพืช 34,480,390 5,884,435 3,404,201
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 17,872,687 37,671,361 18,687,047
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 34,884,791 45,006,453 48,461,998
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 20,491,596 24,321,917 40,980,706
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 2,543,349 3,535,438 3,826,093
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 52,678,505 112,330,372 94,332,277
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 4,587,878 2,301,451 4,521,956
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 137,703,737 150,227,288 499,389,084
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 9,513,298 14,908,427 9,937,453
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 11,631,448 11,136,487 10,693,096
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 56,200,159 95,228,923 64,555,664
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 18,838,443 27,324,421 21,990,206
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 1,478,150 2,051,470 1,224
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 111,795,626 383,202,468 124,541,708
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 1,686,397 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 55,446,471 81,320,545 96,942,878
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 9,233,757 8,120,225 267
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 36,800,813 29,604,349 63,017,644
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 160,094,419 156,749,673 206,881,030
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 677,576,661 1,059,899,515 1,029,142,657
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 686,300,423 892,822,864 1,769,320,828
31 ปุ๋ย 483,854 331,224 111,679
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 223,607,859 257,777,445 327,238,245
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 73,540,654 92,691,238 78,232,724
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 41,641,438 60,523,918 69,579,747
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 16,022,329 2,386,740 13,824,454
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 0 855,712 34,529,346
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 0 131,260
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 354,803,868 355,886,135 604,026,926
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 234,681,167 302,498,803 383,676,786
40 ยางและของทำด้วยยาง 153,666,360 300,934,835 234,193,765
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 13,809,900 21,023,083 36,450,587
42 เครื่องหนัง 3,152,704 5,255,781 7,280,143
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 2,269 8,350 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 3,190,233 12,900,205 7,179,796
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 42,297 211,355 86,632
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 152,346 153,376 92,724
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 89,465,039 157,230,027 63,062,404
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,095,796 833,753 3,980,219
50 ไหม 386,786 238,172 447,833
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 338,110 3,487,036 290,993
52 ฝ้าย 227,969,879 166,246,709 143,905,957
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 7,235,219 869,443 2,444,752
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 24,981,059 22,219,664 17,241,155
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 17,828,156 17,848,173 25,657,875
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 15,324,089 3,481,427 8,925,001
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 4,971,708 4,000,019 5,888,139
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 21,524,142 42,179,793 19,582,613
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 6,797,947 8,160,098 13,941,345
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 4,579,639 2,648,281 40,024,844
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 12,328,175 17,987,658 9,921,249
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 16,503,292 18,191,795 16,123,452
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 33,408,404 22,643,371 37,182,624
64 รองเท้า 23,831,805 32,358,861 30,056,967
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 849,873 942,342 1,564,648
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 1,870 100 3,800
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 38,616 11,655 21,574
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 42,010,333 63,256,668 57,191,731
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 209,965,647 194,401,629 218,363,457
70 แก้วและเครื่องแก้ว 13,067,659 17,086,612 11,030,561
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 4,309,358,155 3,651,791,193 2,995,904,940
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,161,514,328 1,128,995,893 2,117,176,979
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 636,983,428 383,107,962 322,211,837
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 14,809,734 48,008,776 34,148,577
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 14,405,640 13,787,171 1,493,719
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 740,992,684 528,366,095 1,055,096,104
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 146,428,143 79,748,991 163,374,481
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 92,480,282 158,420,476 229,048,743
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 0 54,203 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 393,259 266,576 16,991
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 30,657,395 85,663,273 55,476,745
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 34,226,266 51,386,557 53,879,568
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,644,851,154 3,485,518,000 4,583,989,456
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 487,844,443 638,842,720 457,543,250
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 969,701 450 668,222
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 978,486,517 932,999,130 826,193,101
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 30,199 1,692,514 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 118,862,896 165,075,097 87,758,430
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 573,808 793,548 1,225,961
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 26,029 342,285 117,165
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 15,549,734 17,040,130 12,529,291
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,754,335 538,356 2,051,631
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 33,065,843 40,514,827 30,307,715
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 639,411 364,746 527,973
รวม 16,846,190,415 17,822,357,262 20,064,759,045
หน่วย : บาท