มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อิรัก

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,358 329 3,136
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 4,450
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,316 0 4,612
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 0 19,482
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,674 13,696 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 63,565 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 1,981 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,981 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 11,098
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 6,186
รวม 72,875 14,025 48,964
หน่วย : บาท