มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไอซ์แลนด์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 14,966,133 14,246,427 24,570,224
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 322,594 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 2,896,410 0 12,032,056
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 171,839 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 5,425 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 0 820,363
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 1,320,993 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 448 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 568,704 365,857 0
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 1,187 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 1,185 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 7,446 5,775 5,733
40 ยางและของทำด้วยยาง 44,125 19,686 27,625
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,257 2,368 684
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 4,238 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 1,683 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 43,355 0 91,504
64 รองเท้า 0 5,589 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 10,537 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 4,077
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 27,806 0 15,677
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 510,113 15,163 1,649,262
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 4,785 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 59,941
รวม 19,243,800 16,327,328 39,277,146
หน่วย : บาท