มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เจอร์ซีย์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 30,349 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 18,434
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 4,958 2,317 2,657
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 362 0
64 รองเท้า 0 1,673 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 5,000 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 13,740 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 26,586
รวม 40,307 18,092 47,677
หน่วย : บาท