มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ จอร์แดน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 30,288 79,068 1,953,409
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 0 2,234
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 0 7,533
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 45,418,675 40,032,389 41,260,285
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 6,739,568 0 0
31 ปุ๋ย 798,270 15,729,332 38,210,947
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,484 3,714 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 686,058 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 5,495 5,871 6,759
42 เครื่องหนัง 1,392 0 0
47 เยื่อไม้ 16,725,990 0 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 2,525 2,444
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 13,640 4,786 11,047
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 147 1,255 990
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 7,537 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,810,360 5,981,372 7,943,436
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 227,972 388,520 1,186,952
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 21,625 11,709 118,710
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 21,427 3,346 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 2,007 4,061
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 334 385,521 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 15,034 0 8,253
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 4,430,019 1,163 1,138,212
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 5,011 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 16,917 38,484 160,225
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 416,127 9,877 14,334
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 1,068,225 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 10,791 4,278 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 71,700 0 6,000
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 12,035 0 2,000
รวม 79,487,896 63,753,442 92,037,831
หน่วย : บาท