มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ คีร์กีซสถาน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 51,376 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 403 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 7,035
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 15,354 16,899 10,485
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 38 0 0
รวม 15,795 68,275 17,520
หน่วย : บาท