มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ คิริบาส

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 229,845,936 43,530,450 277,604,457
รวม 229,845,936 43,530,450 277,604,457
หน่วย : บาท