มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซนต์คิตส์และเนวิส

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 สิงหาคม 2564
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 93 328
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 1,509
รวม 93 1,837
หน่วย : บาท