มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 262,644 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 1,697
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 311,319 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 14,596 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 23,691 0
รวม 612,250 1,697
หน่วย : บาท