มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ คูเวต

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 0 5,000 36,943
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 9,010 0 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 1,994 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 2,567 2,258 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 1,196 908 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 388 1,152 1,752
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 2,546,002,405 2,461,082,948 2,783,195,211
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 318,968,243 0 324,673,245
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 38,046 471,506 423,127
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 1,663 0 0
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 364 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 912
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 59,112,741 31,345,524 40,572,243
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 12,568
42 เครื่องหนัง 1,872 9,349 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 0 14,973
47 เยื่อไม้ 1,696,018 2,318,182 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 29,400 6,533
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 19,566 9,977 61,499
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 1,409 0 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 0 27
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 3,738 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,988 2,931 8,338
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 10,095 2,197 13,594
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 54,089 17,242 293,860
64 รองเท้า 0 14,710 29,238
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 7,642 364 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 0 9,678
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 10,000 0 18,626
70 แก้วและเครื่องแก้ว 219,448 0 52,671
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 25,630 0 17,958
72 เหล็กและเหล็กกล้า 7,641,433 7,532,754 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 5,000 2,175 40,790
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 252,464 0 2,468
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 285 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 5,000 0 490,575
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 8,363
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 7,205 15,219 456,093
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 35,116 23,296 137,379
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 34,401 0 13,607
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 6,075
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 502 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 159,823
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,272 9,356 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 90
รวม 2,934,171,186 2,502,901,052 3,150,758,259
หน่วย : บาท