มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ คาซัคสถาน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 5,017,519 1,716,242 3,189,601
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 1,391 2,622
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 0 557
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,963 6,191 2,990
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 8,696 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 5,337 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 292,257 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 948 948 14,744
รวม 5,035,463 2,017,029 3,210,514
หน่วย : บาท