มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สปป.ลาว

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 253,845 178,936 274,198
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 82,002,728 91,611,519 54,923,457
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 24,591,564 26,696,794 28,037,848
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 45,602,511 1,132,619 13,845,362
10 ธัญพืช 0 170,729 19,441,280
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 457,040 1,867,423 462,037
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 15,512,340 15,271,030 20,231,340
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 3,315,207 2,488,267 2,200,529
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0 106,949 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 135,000 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 5,822,764 0 20,360,195
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 81,637 0 99,917
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 11,854,271 2,059,800 1,470,252
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 22,437,171 16,726,158 21,114,041
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 18,059,727 15,969,097 44,073,076
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 1,118,966 1,557,854 263,195
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 9,440,745 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 162,417,644 145,464,560 173,741,299
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 1,172,814 369,560
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 6,259,892,896 6,905,531,117 6,417,004,560
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 69,072 34,062
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 166 1,417 0
31 ปุ๋ย 148,855,501 70,175,656 11,478,629
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 6,002,825 8,242,279 6,371,626
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 2,542 0 3,066
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 4,060 0 24,000
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,009,483 3,571,425 3,943,674
40 ยางและของทำด้วยยาง 389,378 459,207 6,096
42 เครื่องหนัง 0 97,537 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 22,246,040 17,663,887 21,309,243
47 เยื่อไม้ 8,553,813 10,204,018 9,100,710
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,420,624 196,200 527,005
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,176,222 3,763,562 5,782,591
52 ฝ้าย 0 69,610 65,117
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 20,000 153,541
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 48,754 435,609 5,651
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 1,209 8,000
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 480,791 559,630 8,373
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 819,792 2,055,804 152,120
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 77,625 73,128 23,000
64 รองเท้า 9,763,296 43,735,023 56,074,183
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 2,472,298 2,804,920 2,823,542
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 150 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 420,563 809,191 1,076,680
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,109,013,522 958,179,087 1,124,962,722
72 เหล็กและเหล็กกล้า 722,939 432,990 705,135
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 21,806,110 23,449,707 36,419,086
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 125,690,914 186,092,217 349,641,475
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 6,041,648 4,247,188 5,625,211
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 3,955,551 1,903,185 2,506,984
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 10,897 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 14,872,573 16,405,211 3,085,627
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 284,177,579 568,245,403 646,037,145
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 7,878,234 7,614,161 6,389,101
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 10,012 138,073
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 0 70,107
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 56,563,123 62,010,245 57,619,915
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 3,884,139 4,384,255 3,882,026
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,009,004 1,079,398 2,506,744
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 29,154
รวม 8,505,231,062 9,227,202,259 9,176,501,560
หน่วย : บาท