มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เลบานอน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 2,110 0 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 11,634 0 3,295
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 1,861
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 561 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,567 535 1,983
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 709 1,731 689
52 ฝ้าย 0 0 385
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 1,838 0 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 9,875 0 1,093
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 66,861 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 44,238 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 813
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 42,940 6,836 949
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 3,819
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,544,149 1,691,184 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 805 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 5,502
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 561,276 1,685,122 634,154
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 86,488 9,462 28,486
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,740 0 0
รวม 2,332,553 3,439,108 683,029
หน่วย : บาท