มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซนต์ลูเชีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 869 329 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,085,536 1,894,723 1,320,399
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 34,100 33,761 0
รวม 1,120,505 1,928,813 1,320,399
หน่วย : บาท