มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ศรีลังกา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 9,463,362 7,209,651 7,661,714
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 5,308,402 848,513 2,200,107
10 ธัญพืช 354 0 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 14,632,301 9,245,868 9,200,943
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 245,074 0 424,193
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 253 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 555,134 0 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 73,468 429,957 195,279
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 296,190 263,718 78,489
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 1,763 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 924,689 301,808 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 1,207,188 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 0 1,631,876
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 10,680 7,110 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 150 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 734 515,038 458,571
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 204 36 0
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 438 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,407,562 4,186,795 3,295,486
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 156,854 925,540 111,199
40 ยางและของทำด้วยยาง 5,117,692 3,377,958 10,859,571
42 เครื่องหนัง 308 864 132,143
47 เยื่อไม้ 0 1,844,578 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 100,119 9 4,417,312
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 16,719 17,479 45,135
52 ฝ้าย 3,930 342 170
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 234,865 0 367,415
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 1,458,246 9,209 222,960
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 103 31,011 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 897,741 802,760 437
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 2,939,445 2,849,824 2,486,143
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 364,911 131 44
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 45 669,936 129,442
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 10,967,487 4,459,010 5,096,464
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 10,468,301 4,441,927 5,638,932
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 13,059 944 186,433
64 รองเท้า 0 0 1,182
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 0 315
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 9,300 158,730 10,468
70 แก้วและเครื่องแก้ว 8,474 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 39,186,662 118,781,915 38,501,302
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 857 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 20,144 1,717 1,017
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 69 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 12,558 4,052 1,437
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,069 138,648 335,926
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 349,188 352,615 70,505
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 16,878,492 25,685,071 13,383,491
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 34,782 27,298 70,576
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 0 80,115
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 643,126 146,050 358,626
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 1,794 10,601
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 3,000
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 95,449 3,631 14,000
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 448,446 1,420,334
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 5,418 1,325 17,739
รวม 123,904,911 189,399,756 109,121,092
หน่วย : บาท