มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไลบีเรีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 50,000
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 763 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 918 2,388 1,583
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 66,861 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 677,448
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 11,700,640 11,207,425 11,383,758
รวม 11,769,182 11,209,813 12,112,789
หน่วย : บาท