มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เลโซโท

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 99 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,618 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 6,046 4,035
รวม 9,763 4,035
หน่วย : บาท