มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ลิทัวเนีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 4,000 0 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 126,540 4,848,864 1,503,397
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 2,719,272 2,353,779
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 891,725 434,018 317,869
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 0 1,165,640
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 1,114,759 1,189,775 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 3,788,709 9,383,512 2,273,336
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 1,194 0 790
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 596,197 316,088
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 48,198 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 3,744,584 6,031,742 4,118,680
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 62,567 112,220 9,292,259
40 ยางและของทำด้วยยาง 25,944 5,112 9,197
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 60 0 0
42 เครื่องหนัง 23,025 10,067 0
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 0 0 10,064,232
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 1,554,523 7,490,528 6,251,367
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 39,412 0 96,404
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 7,622 861 15,462
52 ฝ้าย 0 3,563 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 7,324 2,005 2,089
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 0 5,210
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 815 816 930
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 209,335 487,774 9,048
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,683,408 1,310,701 1,047,447
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 232,506 16,547 97,870
64 รองเท้า 0 6,530 1,458
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 5,272 26,751 0
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 9,494 0 70,818
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 0 1,921
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 32,421 272
70 แก้วและเครื่องแก้ว 136,589 103,747 41,274
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 41,715 158,515 15,196
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 257,825
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 538,058 858,840 1,178,065
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 7,313 3,192,095 2,813,959
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 4,101 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 36,245 94,530 184,596
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 3,795,280 860,025 12,314,081
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 11,383,974 7,412,155 16,206,131
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 343,057 302,765 437,845
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,128,300 936,582 2,324,502
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 4,866,868 6,631,816 7,453,316
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 42,447 47,060 21,105
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 173,193 323,717
รวม 35,852,664 55,532,898 82,587,175
หน่วย : บาท