มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ลัตเวีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 9,702,167 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 11,113,504 11,426,206 13,173,391
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 2,912 3,012 33,216
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 82,328 7,956 4,272
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 0 927,607
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 2,011,186 3,068,595 1,346,498
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 1,210 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 1,362,289 0 403,743
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 311,087 5,615 213,136
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 1,965 0
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 231,731 0 240,082
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 109,176 110,644
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 3,903,234 410,115 3,734,202
40 ยางและของทำด้วยยาง 32,137 1,547 34,748
42 เครื่องหนัง 2,030 973 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 5,530,783 12,669,090 6,043,539
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 30,578 9,189 43,333
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 53,411 21,740 18,834
52 ฝ้าย 3,526 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 0 2,697
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 73,455 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 801 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 1,652 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,573 2,317 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 17,677 72,128 8,464
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 2,654 574 7,099
64 รองเท้า 1,365 0 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 5,507 0 0
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 629 0 2,196
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 2,630 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 930,997 283,675 1,282
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 88,827 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 98,105 135,284 122,522
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 47,235 29,317 84,838
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 659 2,326
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,893 10,783 5,242
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 4,044,178 3,630,734 2,428,946
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 18,507,768 15,845,556 9,222,009
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 359,475 189,358 341,426
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,718,852 435,446 1,907,155
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 4,050 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 294,663 3,644,112 137,118
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 9,921 79,031 0
รวม 50,716,858 61,966,315 40,600,565
หน่วย : บาท