มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ลิเบีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,237,779,399 2,848,887,707 7,459,048,337
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 164 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 0 1,899
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 7,491 0 0
รวม 1,237,786,890 2,848,887,871 7,459,050,236
หน่วย : บาท