มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โมร็อกโก

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 30,819,739 44,530,431 13,870,093
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 20,274 6,928 2,548
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 0 89
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 0 56,896
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 117,393 44,831 184,714
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 282,227 876,363 310,604
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 709,352 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 513 178
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 2,016 0 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 49,423,504 24,729,936 53,840,225
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 245 0 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 684 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 0 1,957
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 60,411 165,417 9,491
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 91,957
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 564,495 307,856 569,419
40 ยางและของทำด้วยยาง 528 4,314 16,220
42 เครื่องหนัง 621,118 33,639 1,086,976
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 58,546 0 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 3,289 2,988 1,430
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 7,094 2,492 1,195
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 57,310 0
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 12,682 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 1,735 5,533 7,832
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 16,836 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 9,854,653 6,352,952 3,410,757
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 24,367,509 29,162,353 8,954,878
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 33,725 4,593 21,384
64 รองเท้า 186,627 240,100 4,697
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 37,796 0 73,255
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 628 334 1,906
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 19,965 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 157,718 92,506 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,950 1,076 16,862
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 2,206 184,788 80,857
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 2,315,887 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 7,437,716 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 5,683 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 297,564 1,469,191 1,905,777
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 37,958,810 45,347,866 43,811,859
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 977 0 34,556
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,487,018 27,078 6,310
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 740,261 5,807 1,706
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,511 0 36
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 178
รวม 157,154,051 164,133,516 128,376,842
หน่วย : บาท