มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โมนาโก

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 8,441 0 8,249
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 95 0 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 57,663 287,006 138,137
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 7,727 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 2,082,832 864,960
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,375,321 9,455,381 5,777,959
40 ยางและของทำด้วยยาง 7,594 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 2,245 0
64 รองเท้า 0 14,382 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 83,638 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 58,553 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 16,524 1,312,027
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 2,693 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 3,503 45,984
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 24,995
รวม 1,507,667 11,955,931 8,172,311
หน่วย : บาท