มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐมอลโดวา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 0 8,000 4,000
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 446,098 0 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 10,830 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 314 79,619 77,351
42 เครื่องหนัง 304,879 258,387 429,004
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 73 111
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 8,474 26,264 14,896
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 88,830 229,975 334,636
64 รองเท้า 0 458 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 7,235 0 41,351
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 26,139
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 26,691 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 315 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 400,777 358,295 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 863,646 770,872 1,015,830
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 73,056 38,916 12,894
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 2,871
รวม 2,193,309 1,808,695 1,959,083
หน่วย : บาท