มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มอนเตเนโกร

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 211 630
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 99,358 0 472
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,686 0 0
รวม 102,044 211 1,102
หน่วย : บาท