มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แซ็ง-มาร์แต็ง

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ สิงหาคม 2564
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 5,611
รวม 5,611
หน่วย : บาท