มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะมาร์แชลล์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 40,379,832 145,972,052 224,750,127
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 120,000 60,000
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 220 292 291
รวม 40,380,052 146,092,344 224,810,418
หน่วย : บาท