มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มาลี

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 33 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 758
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 25,250 932 66,293
42 เครื่องหนัง 0 0 6,798
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,377 918 19,374
52 ฝ้าย 13,519,548 37,717,188 42,486,068
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 60,000
70 แก้วและเครื่องแก้ว 2,893 11,967 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 103,579 78,422 173,043
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 43,643 21,838 210,670
รวม 13,696,323 37,831,265 43,023,004
หน่วย : บาท