มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 900 17,007 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 11,878
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 8,195
รวม 900 17,007 20,073
หน่วย : บาท