มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มาร์ตีนิก

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 663 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 3,663 4,937 2,889
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 18,864,096 10,137 0
รวม 18,868,422 15,074 2,889
หน่วย : บาท