มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มอริเตเนีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ
รวม
หน่วย : บาท